Услуги / Барања/ Документи

Барање за договор за размена на недвижен имот

Потребни документи:
– Договор за размена на недвижен имот; (6 примерока)
– Два Имотни листа;
– Две Скици

– Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 300,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

Превземи документ

Превземи документ

Барање за договор за купопродажба

Потребни документи:
– Договор за купопродажба (6 примерока);
– Два Имотни листа;
– Две Скици

– Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 300,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

Превземи документ

Превземи документ

Барање за утврдување на данок на наследство

Потребни документи:
– Решение со адресите на сите наследници и ЕМБГ

– Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 300,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

Превземи документ

Превземи документ

Барање за издавање на потврда за поседување на имот

Потребни документи:
– Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 100,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

Превземи документ

Превземи документ

Барање за времено оставање на дрва за огрев

Потребни документи:
– Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 100,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

Превземи документ

Превземи документ

Барање за доживотна издршка

Потребни документи:
-Договор за доживотна издршка
-Имотен лист

– Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 300,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

Превземи документ

Превземи документ

Барање за договор за физичка делба

Потребни документи:
-Договор за доживотна издршка
-Имотен лист

– Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 300,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

Превземи документ

Превземи документ

Барање за издавање уверение за платени даноци и такси

Потребни документи:
– Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 100,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

Превземи документ

Превземи документ

Барање за договор за подарок

Потребни документи:
– Договор за подарок;
– Два Имотни листа;
– Извод на родените за поклонопримателот
(ако поклонот е од маж на жена – венчаница)

– Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 300,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

Превземи документ

Превземи документ

Барање за договор за распределба на имот за време на живот

Потребни документи:
– Договор за распределба на имотот за време на живот
– Извод на родените на поклонопримателот
– Имотен лист

– Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 300,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

Превземи документ

Превземи документ

Барање за судска пресуда

Потребни документи:
– Пресуда со податоци на тужителот и тужениот
– Имотен лист

– Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 300,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

Превземи документ

Превземи документ

Барање за издавање на одобрение за користење простор пред деловен простор

Потребни документи:
– Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 250,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

Превземи документ

Превземи документ

Барање за издавање на одобрение за вршење угостителска дејност надвор од деловен објект

Потребни документи:
– решение за МТУ;
– копија од лиценца за послужување и продажба на алкохол и алкохолни пијалаци;
– мислење од сообраќајниот инспектор за површината која може да ја користи пред деловниот објект и
– доказ за платена комунална такса согласно Законот за комунална такса и Одлука за утврдување на висината на комунална такса на Општина Виница бр. 07 – 602 од 30.06.2005 година.

– Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 250,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

Превземи документ

Превземи документ

Барање за пристап и исправка на лични податоци

Потребни документи:
– Освен барањето, дополнителни документи не се потребни

Превземи документ

Превземи документ

Такса за користење на сала за венчавки

Потребни документи:
– Уплатница:
Цел на дознака: такса за користење на сала за венчавки
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 1000,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03390
Приходна шифра и програма: 722316 00

Такса за Барање за нумерирање на објект

Потребни документи:
– имотен или евидентен лист;
– заверен договор за користење на стан, купопродажба, поклон и слично;
– изјава за објектот кој треба да се нумерира дека е бесправно изграден.

– Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 100,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

Превземи документ

Превземи документ

Барање за издавање на извод од урбанистички план

Потребни документи:
– извод од катастарски план.

– Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 550,оо или 800,оо денари во зависност од градбата
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

Превземи документ

Превземи документ

Барање за утврдување на правен статус на бесправни објекти од значење за Републиката,
бесправни објекти од локално значење и бесправни објекти на здравствени установи за
примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита

Потребни документи:
– уверение за државјанство или копија од лична карта за домашно физичко лице односно копија од патна исправа за странско физичко лице, а за домашно и странско правно лице, извод од Централен регистар на Република Македонија односно од соодветната институција во државата во која странското правно лице има седиште;
– доказ за приклучок на комунална инфраструктура и/или сметка за јавни услуги (струја, вода итн.) со датум пред 3ти март 2011 година, а доколку бесправниот објект нема инфраструктурен приклучок, изјава заверена кај нотар дадена под кривична и материјална одговорност, со која барателот потврдува дека бесправниот објект дека бесправниот објект е изграден пред 3ти март 2011 година;
– геодетски елаборат за утврдување на фактичката состојба на бесправен објект со имотен лист за земјиште на кое е изграден бесправниот објект;
– договор за долготраен закуп на земјиште склучен со сопственикот, односно сопственикот на земјиштето или изјава заверена на нотар со која сопственикот, односно сопственикот на земјиштето изјавува дека е согласен да се утврди правен статус на бесправниот објект и истиот да се запише во јавните книги за запишување на правата на недвижности на име на барателот или
– уверение за движење на земјиштето на кое е изграден бесправниот објект и изјава заверена на нотар, дадена под кривична и материјална одговорност од барателот, во која истиот потврдува која година е изграден бесправниот објект;
– договор за купопродажба на земјиште и изјава заверена на нотар, дадена под кривична и материјална одговорност, со која барателот потврдува дека барателот или лицето чии наследник е барателот го има купено земјиштето од поранешниот сопственик и истото го користат повеќе од 20 години од денот на склучување на договорот;
– уверение за идентификација на катастарската парцела издадена од Агенција за катастар на недвижности;
– извесување од нотарот повереник на оставинскиот суд дека се води оставинска потреба за земјиштето на кое е изграден бесправниот објект;
– список на станари, договор за купопродажба на становите во зградата, како и уверение за државјанство или копија од лична карта од сите имтели на стан во зграда, доколку барањето со однесува за станбена зграда за колективно домување;
– изјава заверена на нотар, дадена под материјална и кривична одговорност, за која барателот потврдува дека е согласен да се утврди правен статус на бесправниот објект на негова одговорност и нема да бара надомест на штета од надлежен орган при настанување на евентуална штета поради елементарна непогода како и дека ќе ја надомести секоја штета врз животната средина настаната од влијание на предметниот објект;
– основен проект фаза статика; – изјава за согласност за користење на личните податоци во постапка за легализација на бесправно изградени објекти при прибавување и размена на докази и податоци по службена должност.

– Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 300,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

Превземи документ

Превземи документ

Барање за утврдување на правен статус на бесправни објекти кои се
линиски инфраструктурни објекти

Потребни документи:
– извод од Централен регистар на Република Македонија;
– доказ за завршени градежни работи или потврда од барателот или изјава заверена кај нотар дадена под кривична и матрејална одговорност од барателот со која истиот потврдува дека бесправниот објект е изграден пред 3ти март 2011 година;
– геодетски елаборат за утврдување на фактичката состојба на надземен бесправен линиски инфраструктурен објект со имотен лист на земјиштето на кое е изграден, доколку барањето се однесува за надземен инфраструктурен линиски објект односно геодетски елаборат за утврдување на фактичката состојба на подземен бесправен линиски инфраструктурен објект без имотен лист за земјиштето под кое е изграден објектот, доколку барањето се однесува за подземен линиски инфраструктурен објект;
– изјава заверена на нотар дадена под кривична и материјална одговорност со која барателот потврдува дека објектот е функционална целина и може да се употреби;
– договор за долготраен закуп на земјиштето склучен со сопственикот, односно сосопственикот на земјиштето или изјава заверена на нотар со која сопственикот, односно сосопственикот на земјиштето изјави дека е согласен да се утврди правен статус на бесправниот објект и истиот да се запише во јавна книга за запишување на правата на недвижност на име на барателот или потврда за решени имотноправни работи за земјиштето на кое е изграден бесправниот објект издаден од органот на државна управа надлежен за имотно – правни работи или
– уверение за движење на имотот на кои е изграден бесправниот објект и изјава заверена кај нотар, дадена под кривична и материјална одговорност од барателот, во која истиот потврдува која година е изграден бесправниот објект;

– Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 300,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

Превземи документ

Превземи документ

Фото водич низ Виница

Службен весник на општината

Пиши му на Градоначалникот

Општина Виница на Facebook

Мапа на Општина Виница

Времето во Виница

Виница
16°
Mostly Cloudy
05:0419:48 CEST
Feels like: 16°C
Wind: 4km/h S
Humidity: 73%
Pressure: 1008.9mbar
UV index: 2
MonTueWed
22/9°C
22/9°C
24/11°C

За подобра општина

Големина на Фонт