Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Врз основа на член 134, член 135 и член 136 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005, бр:81/2005 , бр:24/2007, бр:159/08, бр:83/2009, бр:48/2010, бр.124/2010 , бр.51/2011, 123/12, 44/13, 93/13, 187/13, 42/14 и 44/15),

Операторот на инсталацијата ВИН-ИМ ДООЕЛ Виница поднесе Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола. Врз основа на член 99 и член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005, бр:81/2005 , бр:24/2007, бр:159/08, бр:83/2009, бр:48/2010, бр.124/2010, бр.51/2011 и бр 123/12), Градоначалникот на општина Виница ја информира заинтересираната јавност дека изготви Нацрт Б-Интегрирана еколоша дозвола и истата ќе биде достапна во:
Просториите на општина Виница, во одделението за комунални дејности, Заштита на животната средина и ЛЕР, и
- На web страната на општина Vinica www.opstinavinica.gov.mk
Заинтересираната јавност своите забелешки може да ги достави усноили писмено до одделението за комунални дејности, заштита на животната средина и ЛЕР.
Писмено обраќање до општина Виница- ул. „ Бел Камен„ бр.13, 2310 Виница.
Време за увид во планскиот документ ќе биде од 8:00 - 16:00 часот, во периодот 14 дена од денот на објавувањето, во еден национален весник и на web страната на општина Виница.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk