Комисии на Советот на Општина Виница

Комисии на Советот на Општина Виница

Hits: 2917
Комисија за општествени дејности
Претседател: Сашко Дончев
Член: Тања Лазарова Арсова
Член: Верица Стојмирова
Член: Марија Манасиева
Член: Весна Спасова

Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Претседател: Ацо Ѓоргиевски
Член: Тања Лазарова Арсова
Член: Саше Апостолов
Член: Венцо Вуинов
Член: Ацо Митев

Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој
Претседател: Александар Јованов
Член: Верица Стојмирова
Член: Марија Миланова
Член: Зоран Ристовски
Член: Гоце Милевски

Комисија за мандатни прашања, избори и именувања
Претседател: Александар Јованов
Член: Тања Лазарова Арсова
Член: Сашко Дончев
Член: Гоце Милевски
Член: Зоран Ристовски

Комисија за статут и прописи и предлог за овластување на советници на Советот на Општина Виница за склучување на брак
Претседател: Александар Јованов
Член: Марија Миланова
Член: Сашко Дончев
Член: Марија Манасиева
Член: Дино Иванов