Локални стратегии на Општина Виница

Hits: 6875

1. Извештај за стратегиска оценка на животната средина за локална стратегија за климатски промени, Општина Виница (2015-2025)   >>

2. Стратегија за климатски промени на Општина Виница   >>

3. Годишен извештај на ЕЛС за напредок на состојбата со еднакви можности за жените и мажите   >>