Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Првата конститутивна седница на Советот на општина Виница

Првата конститутивна седница на Советот на општина Виница се оддржа на 02.11.2021 год. Во 11 часот во Општинската сала за состаноци.

На оваа седница се разгледаа 10 точки на дневен ред, односно:

1. Избор на Комисија за верификација на мандатот на членовите на Совет на Општина Виница;
Претседател: Саше Апостолов
Член: Александар Ѓоргиев
Член: Гоце Милевски

2. Избор на Кандидациона комисија за предлог на кандидати за Претседател на Совет на Општина Виница;
Претседател: Саше Апостолов
Член: Верица Стојмирова
Член: Зоран Ристовски

3. Избор на Претседател на Совет на Општина Виница;
Ацо Ѓоргиевски

4. Избор на Комисија за мандатни прашања, избори и именувања;
Претседател: Александар Јованов
Член: Тања Лазарова Арсова
Член: Сашко Дончев
Член: Гоце Милевски
Член: Зоран Ристовски

5. Избор на Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
Претседател: Александар Јованов
Член: Верица Стојмирова
Член: Марија Миланова
Член: Зоран Ристовски
Член: Гоце Милевски

6. Избор на Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животна средина и природата;
Претседател: Ацо Ѓоргиевски
Член: Тања Лазарова Арсова
Член: Саше Апостолов
Член: Венцо Вуинов
Член: Ацо Митев

7. Избор на Комисија за општествени дејности;
Претседател: Сашко Дончев
Член: Тања Лазарова Арсова
Член: Верица Стојмирова
Член: Марија Манасиева
Член: Весна Спасова

8. Избор на Комисија за статут и прописи и предлог за овластување на советници на Советот на Општина Виница за склучување на брак;
Претседател: Александар Јованов
Член: Марија Миланова
Член: Сашко Дончев
Член: Марија Манасиева
Член: Дино Иванов
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk