Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите вести

Четврта седница на Советот на општина Виница

На вчерашната седница на Советот на општина Виница беа донесени Буџетот и Програмата за уредување на градежно земјиште, улици и патишта за 2022 година.
Буџетот на општина Виница за 2022 година е планиран на износ од 314.700.000 денари од кои 105.600.000 денари или 33,55% се однесуваат на основниот буџет, додека пак капиталните расходи се планирани во вкупен износ од 39.205.000 денари.

Со буџетот и програмата за 2022 година се предвидуваат финансиски средства за:
Изградба и реконструкција на улици во Виница и населените места.
Основни проекти, екпропријација на земјиште и урбанистички планови.
Затворениот градски пазар.
Изградба и реконструкција на водоводни линии и фекална и атмосферска канализација, како и комунално уредување преку ЈП Солидарност.
Трансфери до спортските клубови, невладини организации и здруженија на граѓани...
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk