Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Јавната расправа по овој извештај за стратегиска оцена за животната средина за ДУПД за ТИРЗ „Виница“ ќе се одржи на ден 21.11.2013 година (четврток) во 11 часот, во Салата за состаноци на 4 - ти кат во зградата на Општина Виница. симни извештај

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk