Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Одлука за избор на кандидат за работно место хигиеничар во Дом на културата Тошо Арсов - Виница. Симни одлука.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk