Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

За работно место Виш референт - благајник во Сектор за финансиски прашања, Одделение за финансиски прашања, во Општина Виница по интерен оглас за вработување број 01/2020, НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР. Одлуката погледнете ја овде.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk