Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ „Парцијална измена на ГУП - блок 4“, кој се носи согласно Програмата за уредување на градежно земјиште, улици и патишта во Општина Виница за 2019 година, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина.
Одлуката и формулар.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk