Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Соопштение за Јавен увид за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФЕКАЛЕН КОЛЕКТОР ОД ИСТОЧНА ЗОНА ДО ПРОЛЕТЕРСКИ ПАТ – КМ 0+636.00 ДО КМ 1+240.00, КО ВИНИЦА, ОПШТИНА ВИНИЦА. Преземи соопштение

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk