Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Соопштение за Јавен увид за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФЕКАЛЕН КОЛЕКТОР ОД ИСТОЧНА ЗОНА ДО ПРОЛЕТЕРСКИ ПАТ – КМ 0+636.00 ДО КМ 1+240.00, КО ВИНИЦА, ОПШТИНА ВИНИЦА. Преземи соопштение

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk