Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена 12-334

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ „Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за Реконструкција на фекален колектор од источна зона до Пролетерски пат“, кој се носи согласно Просторниот план, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина.
Преземи одлука.
Преземи формулар.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk