Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Јавен повик 05-199

Општина Виница е во фаза на изработка на Буџетот за 2023 година. По тој повод ги повикуваме сите здруженија на граѓани, невладини организации и други заинтересирани лица чие што работење може да биде подржано од Општина Виница, да достават своја програма за работата за 2023 година со финансиска конструкција за истата, како би можеле навремено да бидет планирани во Буџетот. Програмата се доставува до архивата на Општина Виница, ул. Бел Камен 13, најдоцна до 12.11.2022 година.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk