Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Јавна објава бр.1/2022

За отуѓување на градежно земјиште по пат на електронско надавање во Општина Виница.
Предмет на електронското надавње е градежно неизградено земјиште, предвидено со:
➡️ ДУП на Виница блок 15 дел 1 и 4, за изградба на објекти со намена А1-домување во куќи за градежни парцели бр.4.88 и ГП бр.4.89, со намена Б1-мали комерцијални дејности за ГП бр.4.92;
➡️ ДУП за Виница Блок 14 дел 2 за изградба на објекти со намена А1-домување во куќи за градежни парцели бр.1.27 и ГП бр.1.28;
➡️ ДУП за Виница Блок 4 за изградба на објекти со намена Г2 – лесна, преработувачка и помалку загадаувачка индустрија, Г3 - индустрија за склопување на финални производи, сервисни услуги и производство на енергија од обновливи извори и Г4 - стоваришта, складови и отпади за ГП бр.1.2 и ГП бр.1.52;
➡️ ДУП за Виница блок 16 Дел 3 за изградба на објекти со намена А1–домување во куќи, за ГП бр.2.24,
Превземи објава.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk