Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Донесување на идеен проект КО Лаки

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Г5 - ЗЕМЈОДЕЛСКО И СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО (РИБНИК СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ), НА КП 693/2, ДЕЛ ОД КП 693/26, ДЕЛ ОД КП 693/10 И ДЕЛ ОД КП 693/1, КО ЛАКИ, ОПШТИНА ВИНИЦА.
Идеен проект

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk