Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Одлука за неспроведување на стратегиска одлука 12-62

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ „Детален урбанистички план за Блок 15 дел 3 - град Виница“, кој се носи согласно Просторниот план, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина.
Преземи одлука.
Преземи формулар.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk