Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Соопштение за јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на КП 2538, КП 2542, КП 2543, КП 2544 и КП 2545, КО Истибања, Општина Виница

Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Б2.6 – Големи сали, хали, складови и магацини за потребите на трговијата, на КП 2538, КП 2542, КП 2543, КП 2544 и КП 2545, КО Истибања, Општина Виница.
Преземи соопштение,
Преземи Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Б2.6 - големи сали, хали, складови и магацини за потребите на трговијата, на КП 2538, КП 2542, КП 2543, КП 2544 и КП 2545, КО Истибања, Општина Виница, графички приказ.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk