Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Одлука за избор на кандидат по пат на интерен оглас 04=296

Одлука за избор на кандидат по пат на интерен оглас за извршител на работно место Раководител на одделение за заштита на животната средина, комунални дејности и локален економски развој во Секторот за урбанизам, заштита на животната средина, комунални дејности и локален економски развој.
Преземи одлука.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk