Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Донесување на Урбанистички проект за парцелација за ГП 1.114 и ГП1.115, по член 63, став (3) , формирани со ДУП за Блок 6 дел 1, 3 и 4 за град Виница, со намена А1-домување во станбени куќи.
Урбанистички проект
Потврда за одобрување на урбанистички проект
Известување за дигитално преклопување

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk