Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Одобрување на проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Б2.6 – Големи сали, хали, складови и магацини за потребите на трговијата, на КП 2538, КП 2542, дел од КП 2543, дел од КП 2544 и дел од КП 2545, КО

Преземи:
решение за одобрување на проектна програма,,
проектна програма за изработка на УПВОУП со намена Б2.6,.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk