Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Советот на Општина Виница денес ја одржа 23 редовна седница

Како прва точка се разгледуваше Одлуката за верификација на мандатот на член на Советот на Општина Виница,г-дин Риза Салиов. Врз основа на верификацијата, изгласани се и измените на Решенијата на Комисиите каде како член беше претходниот советник д-р Венцо Вуинов, чија што оставка беше прифатена на една од претходните седници.
На денешната седница изгласан е Годишниот извештаја за работа на СОУ „Ванчо Прке“- Виница за учебната 2022/2023 година, како и Програмата за работа на истото училиште за учебната 2023/2024 година.
По подолга дискусија, прашања, реплики и одговори, е одобрено Барањето Согласност за Годишен план за вработување за 2024 година на ЈП „Солидарност“- Виница.
Сите Барања за финансиска помош,според правилникот за распоредување, наменети за лекување на барателите, се одобрени.
Од советничката Марија Манасиева е побарано од општинската администрација за наредната седница, до сите советници да биде доставен Извештај за одобрени Барања за финансиска помош, поднесени од физички лица и организации, и Извештај за исплата на одобрените барања за 2022 година и 2023 година заклучно со месец август.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk