Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Јавен повик за избор на член во Управен одбор на Јавно претпријатие за комунални работи Солидарност - Виница (по втор пат) бр. 09-916

Јавен повик за избор на член во Управен одбор на Јавно претпријатие за комунални работи Солидарност - Виница (по втор пат).

Превземи јавен повик, одлука за распишување на јавен повик и образец за пријавување на јавен повик.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk