Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Јавен повик до сите заинтересирани лица да достават своја програма за работа

Општина Виница е во фаза на изработка на Буџетот за 2024 година. По тој повод ги повикуваме сите здруженија на граѓани, невладини организации и останати заинтересирани лица чие што работење може да биде подржано од Општина Виница, да достават своја програма за работа за 2024 година, со финансиска конструкција за истата, како би можеле навремено да бидат планирани во Буџетот.
Програмата се доставува до архивата на Општина Виница, ул. „Бел Камен“ 13, најдоцна до 17.11.2023 година.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk