Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Јавен повик до сите заинтересирани лица да достават своја програма за работа

Општина Виница е во фаза на изработка на Буџетот за 2024 година. По тој повод ги повикуваме сите здруженија на граѓани, невладини организации и останати заинтересирани лица чие што работење може да биде подржано од Општина Виница, да достават своја програма за работа за 2024 година, со финансиска конструкција за истата, како би можеле навремено да бидат планирани во Буџетот.
Програмата се доставува до архивата на Општина Виница, ул. „Бел Камен“ 13, најдоцна до 17.11.2023 година.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk