Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Јавен повик за изработување на Урбанистички проекти вон опфат на урбанистички план со намена Е1.6 во КО Блатец и КО Липец, Општина Виница

Општина Виница објавува јавен повик за изработување на Урбанистички проекти вон опфат на урбанистички план: 1.Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.6 и Основен проект за изградба на таложница за предтретман на отпадни води на фекална канализација за с.Липец, КО Липец 2.Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.6 за изградба на Прочисителна станица за отпадни води за с. Блатец, КО Блатец.

Превземи:
решение за формирање на Комисија за спроведување на постапка појавен повик за изработка на урбанистички проекти вон опфат на урбанистички план,

одлука за распишување на јавен повик за спроведување на постапка за изработка на урбанистички проекти вон опфат на урбанистички план,

јавен повик за изработка на урбанистички проекти вон опфат на урбанистички план,

градежен опфат КО Блатец

градежен опфат КО Липец.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk