Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Донесување на урбанистички проект со план за парцелација 09-936

Донесување на урбанистички проект со план за парцелација со намена Г2 – спојување на градежни парцели за стопански и индустриски намени на дел од КП 9132/5, дел од КП 9132/10, КП 11469/4, и КП 11469/5, КО Виница, Општина Виница.
Преземи:
одлука за донесување на урбанистички проект со план за парцелација,
известување за дигитално преклопување,
потврда за одобрување,
графички прилог.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk