Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Јавна презентација и Јавна анкета на Нацрт- Детален урбанистички план на град Виница за Блок 18 дел 1, 2 и 5, Општина Виница

Се организира Јавна презентација и Јавна анкета на Нацрт- Детален урбанистички план на град Виница за Блок 18 дел 1, 2 и 5, Општина Виница.
Според определбите во постојниот ГУП, планскиот опфат кој е предмет на изработка на овој Детален урбанистички план е ограничен со следниве улици:
- на север по оската на ул. Илинденска, ул. Ванчо Прке, ул Гоце Делчев ;
- на исток по осовина на ул. Гоце Делчев, ул. Македонска и граница на градежен опфат на ГУП;
- на југ по граница на градежен опфат на град Виница;
- на запад по граница на регулација на Градечка река и по граница на градежен опфат на ГУП Виница.
Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 249 316.36m2 или 24,93 ха.

Преземи:
соопштение за организирање на јавна презентација,,
одлука за организирање на јавна презентација,
решение за формирање на стручна комисија,
анкетен лист,
известување - повик за одржување на јавна анкета и јавна презентација,
графички приказ.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk