Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Донесување на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Б2.6

Донесување на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Б2.6 – Големи сали, хали, складови и магацини за потребите на трговијата, на КП 2538, КП 2542, дел од КП 2543, дел од КП 2544 и дел од КП 2545, КО Истибања, Општина Виница.
Преземи:
известување за дигитално преклопување,
решение за одобрување,
графички приказ.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk