Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Извештај за стратегиска оценка 12-135 од 2024

Општина Виница ја информира јавноста дека подготви Извештај за стратегиска оценка на животна средина за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за неквалификувана инфраструктура со намена Е 3.1 - локални депонии за одлагање на неопасен опфат - Депонија за комунален опфат во Општина Виница.
Преземи:
известување до јавноста и
извештај

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk