Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Подобрување на уличното осветлување

Во Општина Виница веќе е започнато работењето околу подобрување на уличното осветлување во градот и населените места. Се заменуваат дотраените и прегорени улични светилки а останатите старите светилки ќе се заменуваат со нови лед енергетско ефикасни светилки од 50W и 100W. Финансиските средства за оваа активност се обезбедени од Буџетот на Општина Виница.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk