Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Дигитализацијата на услугите

Дигитализацијата нуди подобри услуги за граѓаните преку намалување на времето на испорака, зголемување на транспарентноста и намалување на административни пречки!
Програмата на УНДП преку имплементација на неколку проекти ја поддржува дигитализацијата на Општина Виница!

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk