Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Јавен повик за Локално собрание за млади

Сите заинтересирани младински организации или други младински структури кои ги исполнуваат условите и критериумите наведени во овој Повик, можат да поднесат Пријава за номинација на свои претставници со потребната документација во еден примерок (потпишана од одговорното лице на организацијата), секој работен ден од 08:00-16:00 часот до крајниот рок за поднесување на пријави:
- Во канцеларија на Архива на Општина Виница на ул. „Бел Камен“ бр.13 Виница и
- по пошта на наведената адреса на Општина Виница.

Превземи:
јавен повик,
пријави и изјави.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk