Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект за регулирање на Кајанечки Дол во с.Истибања

Донесување на проектна програма за за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на отворен канал за регулирање на Кајанечки Дол во с.Истибања, со намена Е1.11–Инфраструктури за одводнување, КО Истибања, Општина Виница
Преземи проектна програма,
Преземи решение за одобрување на проектна програма.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk