Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Општинска администрација

Правилник за систематизација на работни места во Општина Виница
превземи
Правилник за внатрешна организација во Општина Виница
превземи
Процедура за внатрешна комуникација во Општина Виница
превземи
Органограм за внатрешна организација

Погледнете ја сликата зголемена

Погледнете ја сликата зголемена

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk