Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Општинска администрација

Правилник за систематизација на работни места во Општина Виница
превземи
Правилник за внатрешна организација во Општина Виница
превземи
Процедура за внатрешна комуникација во Општина Виница
превземи
Органограм за внатрешна организација

Погледнете ја сликата зголемена

Погледнете ја сликата зголемена

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk