Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Одлука за формирање на зони за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот и за утврдување на вредноста на градежното неизградено земјиште и градежното изградено земјиште за град Виница и за селата во Општина Виница
(преземи)

Одлука за утврдување на пазарните вредности на земјоделско земјиште по групи, категории и класи, населени места за единица површина изразена во евра
(преземи)

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk