Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Буџети на Општина Виница и општинските институции

За поголема транспарентност во трошењето на буџетските пари, Општина Виница „трајно“ ги „закачува“ своите буџети, ребаланси на буџети и завршни сметки на својата веб страна.

Буџетски календари на Општина Виница

Буџетски календар на Општина Виница за 2023 година;

Граѓански буџети на Општина Виница

Граѓански буџет на Општина Виница за 2023 година;

Буџет на Општина Виница

Буџет за 2024 година;
Буџет за 2023 година (втор ребаланс);
Буџет за 2023 година (ребаланс);
Буџет за 2023 година;
Буџет за 2022 година (втор ребаланс);
Буџет за 2022 година (ребаланс);
Буџет за 2022 година;
Буџет за 2021 година;
Буџет за 2020 година;
Буџет за 2019 година (втор ребаланс);
Буџет за 2019 година (ребаланс);
Буџет за 2019 година;
Буџет за 2018 година (ребаланс);
Буџет за 2018 година;
Буџет за 2017 година (ребаланс);
Буџет за 2017 година;
Буџет за 2016 година (ребаланс);
Буџет за 2016 година;
Буџет за 2015 година (ребаланс);
Буџет за 2014 година (ребаланс);
Буџетот за 2013 година (ребаланс);

Квартални извештаи на Буџетот на Општина Виница

Прв квартал 2024
К1
К2
К3
Прв квартал 2023
К1
К2
К3
Втор квартал 2023
К1
К2
К3
Образложение за кварталните извештаи

Tрет квартал 2023
К1
К2
К3
Образложение за кварталните извештаи

Четврт квартал 2023
К1
К2
К3

Прв квартал 2022
К1
К2
К3
Образложение за кварталните извештаи

Втор квартал 2022
К1
К2
К3
Образложение за кварталните извештаи

Трет квартал 2022
К1
К2
К3
Образложение за кварталните извештаи

Четврт квартал 2022
К1
К2
К3

Завршна сметка на Буџетот на Општина Виница

Завршна сметка на Буџетот на Општина Виница за 2023 година;
Завршна сметка на Буџетот на Општина Виница за 2022 година;
Завршна сметка на Буџетот на Општина Виница за 2021 година;
Завршна сметка на Буџетот на Општина Виница за 2020 година;
Завршна сметка на Буџетот на Општина Виница за 2019 година;
Завршна сметка на Буџетот на Општина Виница за 2018 година;
Завршна сметка на Буџетот на Општина Виница за 2017 година;
Завршна сметка за 2016 година;
Завршна сметка за 2015 година;
Завршна сметка за 2014 година;
Завршна сметка за 2013 година;

Годишни извештаи на Општина Виница

Годишен извештај на Општина Виница за 2023 година.
Годишен извештај на Општина Виница за 2022 година.

Извештаи за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за Општина Виница за 2009 година


- Апстракт од конечни извештаи од внатрешна ревизија за 2022 година;
- Извештај за извршена ревизија на сметка на основен буџет (630);
- Извештај за извршена ревизија на сметка на основен буџет (637);
- Извештај за извршена ревизија на сметка на приходи на буџет на дотации (930);

- Извештај за извршена ревизија на сметка на расходи на буџет на дотации (937).

Солидарност

1. Програма за работа на ЈП Солидарност за 2017 година

2. Програма за работа на ЈП Солидарност за 2016 година

3. Завршна сметка на ЈП Солидарност за 2016 година

4. Завршна сметка на ЈП Солидарност за 2015 година

Музеј Теракота

1. Завршна сметка на Музеј Теракота за 2017 година сметка 603

2. Завршна сметка на Музеј Теракота за 2017 година сметка 787

3. Завршна сметка на Музеј Теракота за 2016 година (остварени од самофинансирачки активности - 787)

4. Завршна сметка на Музеј Теракота за 2016 година (остварени од нестопанство - 603, 637)

ЈОУ Библиотека Ванчо Прке

Завршни сметки на ЈОУ Библиотека Ванчо Прке

Завршни сметки на ЈОУ Библиотека Ванчо Прке за 2022 година


Завршна сметка на ЈОУ Библиотека Ванчо Прке за 2020 година

Завршна сметка на ЈОУ Библиотека Ванчо Прке за 2018 година

Завршна сметка на ЈОУ Библиотека Ванчо Прке за 2017 година сметка 603

Завршна сметка на ЈОУ Библиотека Ванчо Прке за 2017 година сметка 787

Завршна сметка на ЈОУ Библиотека Ванчо Прке за 2017 година сметка 903

Завршна сметка на ЈОУ Библиотека Ванчо Прке за 2016 година

Годишни извештаи на ЈОУ Библиотека Ванчо Прке

Годишен извештај на ЈОУ Библиотека Ванчо Прке за 2023 година.

Записници од одржани Управни одбори на ЈОУ Библиотека Ванчо Прке

Записник од одржана седница на Управен одбор при библиотека „Ванчо Прке“ - Виница , на ден 14.12.2021 година

Записник од одржана седница на Управен одбор при библиотека „Ванчо Прке“ - Виница , на ден 26.02.2021 година

Записник од одржана седница на Управен одбор при библиотека „Ванчо Прке“ - Виница , на ден 16.02.2021 година

Записник од одржана седница на Управен одбор при библиотека „Ванчо Прке“ - Виница , на ден18.12.2020 година

Записник од одржана седница на Управен одбор при библиотека „Ванчо Прке“ - Виница , на ден 06.10.2020 година

Записник од одржана седница на Управен одбор при библиотека „Ванчо Прке“ - Виница , на ден 15.10.2019 година

Записник од одржана седница на Управен одбор при библиотека „Ванчо Прке“ - Виница , на ден 29.01.2019 година

Барање за пристап до информации од јавен карактер на ЈОУ Библиотека Ванчо Прке

Барање за пристап на информации од јавен карактер

Извештаи за работата на ЈОУ Библиотека Ванчо Прке

Извештај за работата на ЈОУ Библиотека Ванчо Прке за 2020 година

ОУ Никола Парапунов

1. Завршна сметка на ОУ Никола Парапунов

ОУ Гоце Делчев

1. Завршна сметка на ОУ Гоце Делчев

ОУ Кочо Рацин

1. Завршна сметка на ОУ Кочо Рацин

СОУ Ванчо Прке

1. Завршна сметка на СОУ Ванчо Прке

ОУ Славчо Стојменски

1. Завршна сметка на ОУ Славчо Стојменски

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk