Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Ценовници

1. Ценовник на услуги   >>

2. Ценовник на комуналии >>

3. Одредување на пазарна вредност на недвижен имот   >>

4. Е-услуги   >>

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk