Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Надлежности и учество на граѓаните

1. Надлежност на градоначалникот на општината   >>

2. Надлежност на општината   >>

3. Надлежност на советот   >>

4. Учество на граѓаните   >>

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk