Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Јавни набавки

2022 година
1. Изработка на проектна документација за реконструкција на улици во Општина Виница;
Тендерска документација
Известувања за склучен договор
2. Осигурителни услуги;
Тендерска документација
Известувања за склучен договор
3. Основни проекти (Изработка на проектна документација за реконструкција на стадионот и уредување и осветлување на просторот во градскиот парк и стадионот);
Тендерска документација
Известувања за склучен договор
4. Услуга за заловување на кучиња скитници;
Тендерска документација
Известувања за склучен договор
5. Геодетски услуги;
Тендерска документација
Известувања за склучен договор
6. Ситен инвентар и материјали за поправки;
Тендерска документација
Известувања за склучен договор
7. Набавка на информатичка опрема и додатоци;
Тендерска документација
Известувања за склучен договор
8. Набавка на услуга за мобилна телефонија;
Тендерска документација
Известувања за склучен договор
2021 година
1. Набавка на услуга за мобилна телефонија;
Тендерска документација
Известувања за склучен договор
2. Ангажирање на Агенција за привремени вработувања;
Тендерска документација
Известувања за склучен договор
3. Набавка на екстра лесно масло за горење;
Тендерска документација
Известувања за склучен договор
4. Изведба на потпорни ѕидови;
Тендерска документација
Известувања за склучен договор
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk