Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Биографија на советници

Претседател на Совет на Општина Виница
Ацо Ѓорѓиевски
Рударско - геолошки факултет - Белград
тел. 075/308-481
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Саше Апостолов
Доктор по општа медицина
тел. 078/568-220
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Александар Јованов
Дипломиран правник
тел. 070/924-629
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сашко Митев
Дипломиран конфекциски - инженер технолог
тел. 075/332-566
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Марија Миланова
Дипломиран радиолошки технолог
тел. 078/533-500
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сашко Дончев
Општа гимназија
тел. 071/302-860
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ратко Даневски
Дипломиран економист од областа на
маркетинг менаџмент
тел. 077/970-413
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дивна Анастасова
Професор за предучилишно воспитување
тел. 070/918-218
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Зоран Ристовски
Магистер по социјална педагогија
тел. 078/631-570
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Марија Манасиева
Магистер по конференциско толкување
тел. 077/750-475
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дино Иванов
Општа гимназија
тел. 078/760-213
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ацо Митев
Дипломиран инжинер по безбедност и здравје
при работа
тел. 070/296-267
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Гоце Милевски
Магистер по менаџмент, бизнис и администрација
тел. 078/216-474
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Весна Спасова
Средно медицинско
тел. 071/271-511
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Венцо Вуинов

тел. 078/451-456
mail:

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk