Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Локални стратегии на Општина Виница

1. Извештај за стратегиска оценка на животната средина за локална стратегија за климатски промени, Општина Виница (2015-2025)   >>

2. Стратегија за климатски промени на Општина Виница   >>

3. Годишен извештај на ЕЛС за напредок на состојбата со еднакви можности за жените и мажите   >>

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk