Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Учество на граѓаните

 

Член 25 - Облици на учество на граѓаните
(1) Граѓаните непосредно учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење преку граѓанска иницијатива, собири на граѓаните и референдум, на начин и постапка утврдени со закон.
(2) Трошоците за спроведување на непосредното учество на граѓаните во одлучувањето паѓаат на товар на општинскиот буџет.

Член 26 - Граѓанска нницнјатива
(1) Граѓаните имаат право да му предложат на советот да донесе одреден акт или да реши одредено прашање од неговата надлежност.
(2) Граѓанска иницијатива не може да се поднесе за кадровски и финансиски прашања.
(3) За предлогот од ставот (1) на овој член, советот е должен да расправа ако го поддржат најмалку 10% од избирачите на општината, односно на месната самоуправа на која се однесува определеното прашање.
(4) Расправата од ставот (3) на овој член, советот е должен да ја одржи најдоцна во рок од 90 дена по доставената иницијатива и да ги информира граѓаните за својата одлука.

Член 27 - Собир на граѓани
(1) Собир на граѓани може да се свика за подрачјето на целата општина или за подрачјето на месната самоуправа.
(2) Собирот на граѓани го свикува градоначалникот на општината по сопствена иницијатива, на барање на советот или на барање од најмалку 10% од избирачите на општината, односно на месната самоуправа на која се однесува определеното прашање.
(3) Органите на општината се должни во рок од 90 дена да ги разгледаат заклучоците донесени на собирот на граѓаните и да ги земат предвид при одлучувањето и донесувањето мерки по прашањата на кои се однесуваат, како и да ги информираат граѓаните за своите одлуки.

Член 28 - Референдум
(1) Граѓаните преку референдум можат да одлучуваат за прашањата од надлежност на општината, како и за други прашања од локално значење.
(2) Советот е должен да распише референдум на барање од најмалку 20% од избирачите на општината.
(3) Советот може да распише референдум за прашања од негова надлежност, по сопствена иницијатива.
(4) Одлуката донесена на референдумот е задолжителна за советот.

Член 29 - Претставки и предлози
(1) Секој граѓанин има право, поединечно или заедно со другите да доставува претставки и предлози за работата на органите на општината и општинската администрација.
(2) Градоначалникот е должен: - да создаде услови за доставување претставки и предлози; - најдоцна во рок од 60 дена, од денот на приемот на претставката, односно предлогот, на подносителот да му достави образложен одговор и - претставките и предлозите коишто не се однесуваат на работи од надлежност на органите на општината да ги достави до соодветниот надлежен орган и за тоа да го извести подносителот.

Член 30 - Јавни трибини, анкети и предлози
При изготвувањето на прописите на општината, советот, односно градоначалникот може претходно да организира јавни трибини, да спроведе анкети или да побара предлози од граѓаните.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk