Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Сите одлуки и решенија

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk