Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Статут на Општина Виница - страна2

Член 7

Општината има знаме утврдено со Одлука на Советот на Општина Виница.
Знамето на општина Виница е составено од следните елементи:
Централно во средината е поставен стилиризиран – амблем теракотна икона со златно жолта боја.
Над теракотната икона е претставено Виничко Кале, со иста боја како и теракотната икона, симбол за археолошкиот локалитет од каде произлегол животот и настанокот на градот и општината, каде се пронајдени теракотните икони.
Знамето е во две бои: Горната половина на знамето е со сина боја која означува „Вода“, а долната со црвена боја која означува „Живот“.

Член 8

Општината има печат со тркалезна форма со пречник од 3,3 см во чија средина се наоѓа грбот на општината и на чии рабови е испишано Република Македонија-Општина Виница.
Печатот што го употребува Советот на Општината во вториот ред има натпис „Совет на Општината“.
Печатот што го употребува Градоначалникот во вториот ред има натпис „Градоначалник“.
Печатот што го употребува општинската администрација има натпис „Општинска администрација“.

Член 9

Празник на Општина Виница е 30-ти Август.
Празник на градот Виница е 13-ти Јули Павловден.

Член 10

Општина Виница востановува Општински признанија и награди.
Условите и начинот на доделување на наградите и признанијата се утврдуваат со Одлука на Советот на Општината.

Член 11

Општината може со Одлука донесена од страна на Советот на Општината, да се здружува во здруженија во согласност со Закон.

Член 12

Општината може да соработува со општините од Републиката, со единиците на локалната самоуправа од други земји, како и со меѓународни организаци на локални заедници, како и да членува во меѓународни организации на локалните власти.
Општината, заради остварување на заеднички интреси и вршење на заеднички работи од нивна надлежност, може со други општини од Републиката да здружува средства и да формира заеднички јавни служби, во согласност со Закон.

Член 13

Органите на Општината како и телата на Советот и јавните служби се должни да ги информираат граѓаните за својата работа и за плановите за развој како и да им овозможат пристап до информациите на начин уреден со овој Статут.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk