Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Статут на Општина Виница - страна12

V. Облици на непосредно учество на граѓаните во одлучување на општината

а) Граѓанска иницијатива

Член 61

Граѓаните имаат право да му предложат на Советот на општината да донесе одреден акт или да реши одредени прашања од своја надлежност.
Советот е должен во рок од 90 дена да расправа по иницијатива на граѓаните доколку истата е подржана во најмалку 10% од избирачите на Општината.
Поддршката од став 2 на овој член се обезбедува со потписи на граѓаните.
За решенијата по поднесената иницијатива Советот ги информира граѓаните.
Граѓанска иницијатива не може да се поднесе за кадровски и финансиски прашања.

б) Собир на граѓани

Член 62

Собир на граѓани свикува Градоначалникот по своја иницијатива, на барање на најмалку 10% од избирачите на општината, односно на месната самоуправа на која се однесува определено прашање.
Собир на граѓани може да се свика за подрачјето на целата општина или за подрачјето на месна самоуправа.
Градоначалникот е должен во рок од 30 дена да свика собир на граѓани на барање од најмалку 10% од избирачите во општината или месната самоуправа за која се однесува определеното прашање.
Барањето за свикување собир на граѓани со потписи на заинтересираните граѓани се поднесува до Градоначалникот.
Актот за свикување на собирот на граѓаните се објавува во локалните средства за информирање и се истакнува на јавни места на вообичаен начин.
Од денот на објавувањето, односно истакнувањето на актот за свикување на собирот на граѓаните до денот на неговото одржување мора да изминат најмалку 5 дена.

Член 63

На собирот на граѓани во одлучувањето учествуваат граѓаните кои имаат избирачко право.
Собирот на граѓаните го води Градоначалникот или лице овластено од него.
За прашањата за кои се расправа на собирот на граѓани известува Градоначалникот, а по потреба и други овластени претставници на општинската администрација.

Член 64

Заклучоците донесени на Собирот на граѓани, органите на општината се должни во рок од 90 дена да ги разгледаат и да ги земат предвид при одлучувањето и донесувањето мерки по прашањата на кои се однесуваат, како и да ги информираат граѓаните за своите одлуки.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk