Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Статут на Општина Виница - страна16

Член 87

Информирањето на граѓаните на општината се врши редовно, без надоместок преку:
-издавање Службен гласник на општината;
-веб страна на општината;
-издавање и дистрибуција до граѓаните на месечни информативни билтени;
-објавување на публикации;
-информативни канцеларии водени од општинската администрација и јавните служби основани од општината;
-огласни табли (во просториите на органите на општината, Месните заедници, јавните претпријатија и установи);
-јавни трибини во Месните заедници за одредени прашања;
-средства за јавно информирање и
- на друг соодветен начин кој е најповолен за информирање на јавноста.

Член 88

Советот на општината со посебна одлука може да утврди за одредени информации да се информира и на јазикот кој не е службен јазик во општината, а го зборуваат дел од жителите на општината.

б) Слободен пристап до информациите од јавен карактер

Член 87

Информирањето на граѓаните на општината се врши редовно, без надоместок преку:
-издавање Службен гласник на општината;
-веб страна на општината;
-издавање и дистрибуција до граѓаните на месечни информативни билтени;
-објавување на публикации;
-информативни канцеларии водени од општинската администрација и јавните служби основани од општината;
-огласни табли (во просториите на органите на општината, Месните заедници, јавните претпријатија и установи);
-јавни трибини во Месните заедници за одредени прашања;
-средства за јавно информирање и
- на друг соодветен начин кој е најповолен за информирање на јавноста.

Член 89

Во општината се обезбедува правото на слободен пристап до информации од јавен карактер со кои располагаат органите на општината (Советот и Градоначалникот), јавните претпријатија и установи основани од општината и правни и физички лица со доверени јавни овластувања од општината.
По исклучок, во случаи утврдени со закон, правото на слободен пристап до некои информации со кои располагаат имателите на информации од став 1 на овој член, може да биде ограничен или да се обезбеди делумен пристап.

Член 90

За информациите со кои располагаат и до кои се обезбедува слободен пристап, имателите на информации востановуваат и водат листа на информации која се објавува на начин кој е достапен за барателите на информациите.
За листата на информации и условите и начинот на слободен пристап до информациите, граѓаните на општината се известуваат преку огласна табла или на друг погоден начин.
Имателите на информации се должни редовно, а најдоцна во рок од 3 месеци да ја ажурираат листата на информации од јавен карактер со која располагаат.
Листата на информации од јавен карактер за органите на општината ја предлага Градоначалникот, а ја утврдува (донесува) Советот на општината.
Листата на информации од јавен карактер за Јавните претпријатија и установи основани од општината ја утврдува Управниот одбор на предлог на директорот.

Член 91

Постапката за остварување на правото на слободен пристап до информации се остварува во согласност со закон.
Градоначалникот на општината создава услови и презема мерки пропишани со закон, за остварување на правото на слободен пристап на информациите од јавен карактер со кои располагаат Советот на општината и Општинската администрација.
Директорот на Јавното претпријатие и Јавната установа основани од општината создава услови и презема мерки пропишани со закон, за остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер со кои располагаат, согласно Статутот на претпријатието и установата.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk