Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Статут на Општина Виница - страна20

Член 116

Орган на облиците на месна самоуправа е Советот.
Советот го избираат граѓаните на обликот на месната самоуправа на собир на граѓани со јавно гласање, доколку Собирот не одлучи гласањето да биде тајно.
Советот е составен од 3 (три) до 7 (седум) члена.
Мандатот на членовите на Советот трае 4 (четири) години.

Член 117

Одлука за распишување на избор на членови на Советот донесува Советот во стариот состав, најдоцна 30 дена пред истекот на мандатот.
Ако Одлуката од став 1 на овој член не се донесе во утврдениот рок, Одлука за распишување на избор на членови на Советот донесува Градоначалникот на општината во рок од 15 дена.

Член 118

Предлагање и утврдување на кандидати за членови на Советот се врши на собир на граѓани на кои присуствуваат најмалку 10% од вкупниот број на гласачи.
За утврдени се сметаат кандидатите кои добиле мнозинство, односно најголем број гласови од присутните граѓани на Собирот.

Член 119

Постапка за предлагање, утврдување и избор на членови на Советот поблиску се уредува со Правилата за работа на обликот на месна самоуправа.

Член 120

За избрани членови на Советот се сметаат кандидати кои добиле мнозинство, односно најголем број на гласови од избирачите кои гласале.

Член 121

Советот од своите членови избира претседател кој го претставува и застапува обликот на месната самоуправа.
Советот донесува правила со кои се уредува работата на обликот на месната самоуправа како и програма за работа, по претходно мислење на Советот на општината.

Член 122

Градоначалникот на општината, со решение може да делегира вршење на определени работи од непосреден интерес и секојдневно значење за животот и работата на жителите, на претседателот на Советот на обликот на месната самоуправа.
Средствата потребни за извршување на работите, од став 1 на овој член се утврдуваат со решението за делегирање на надлежноста.
Со решението се определува органот и начинот на вршење на надзор над извршувањето на работите од став 1 на овој член.

Член 123

Општинската администрација ги врши стручните, административно-техничките и сметководствените-финансиските работи на органот на обликот на месната самоуправа.
Контрола над трошењето на средствата што ќе бидат пренесени за извршување на делегираните надлежности врши општинската администрација.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk