Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Статут на Општина Виница - страна22

X Заштита на општината

Член 131

Иницијатива за оцена на уставноста на законите и уставноста и зконитоста на општите акти на Министерствата и други органи на Државната управа со кои се нарушува уставната положба и правата на општината утврдени со Уставот и законите, може да поднесат Советот односно Градоначалникот на општината до Уставниот суд на Република Македонија.

Член 132

Градоначалникот на општината има право да бара судска заштита пред надлежните судови кога на општината и се попречува вршење на дадените надлежности со Устав и закон, со акти и активности на органите на државната управа и на Владата на Република Македонија.

XI Постапка за измени и дополнувања на статутот на општината

Член 133

Измени и дополнувања на Статутот на општината можат да предложат најмалку ½ од членовите на Советот на општината, Градоначалникот на општината или најмалку 10% од избирачите во општината.

Член 134

Одлуката за пристапување кон измени на Статутот донесува Советот на општината со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Советот.

Член 135

Измените на Статутот на општината се донесени ако за нив гласале мнозинство од членовите на Советот на општината.

XII Преодни и завршни одредби

Член 136

Со денот на влегувањето во сила на овој Статут престанува да важи Статутот на општина Виница број 07-194 од 12.03.2004 година, објавен во „Сл.гласник на општина Виница број 2/04“, Одлуката за измена и дополнување на Статутот на општина Виница со одредбите за информирање на граѓаните и слободен пристап до информациите од јавен карактер број 07-1164 од 29.09.2005 година објавена во „Службен гласник на општина Виница број 9/05“ и Одлуката за измена и дополна на Статутот со Одлука за формирање на Комисија за еднакви можности на жените и мажите број 07-1148 од 30.11.2006 година, објавена во „Службен гласник на општина Виница број 8/06“.

Член 137

Овој Статут влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Виница“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА
Претседател,
д-р Мартин Павлов

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk