Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Статут на Општина Виница - страна5

Член 21

Советот на Општината ги врши следните работи:
1.Донесува Статут на Општината;
2.Донесува Деловник на Советот;
3.Донесува Програма за работа;
4.Донесува Буџет на Општината и Годишна сметка на Општината;
5.Ја утврдува висината на стапките на даноците и висината на надоместоците и таксите;
6.Донесува Генерален урбанистички план;
7.Донесува Детални урбанистички планови и урбанистичка документација за населено место во Општината;
8.Донесува Програма за уредување на градежно земјиште;
9.Донесува Програма за одржување на сообраќајната сигнализација;
10.Донесува Одлука за регулирање на режимот на сообраќајот;
11.Донесува прописи од областа на заштитата на животната средина и природата, локалниот економски развој, културата, спортот и рекреацијата, социјалната заштита и заштита на децата, образованието, здравствената заштита, противпожарната заштита, во рамките на надлежноста определена со посебен Закон или во согласност со националната програма; 12.Донесува Програма за изградба и одржување на локални патишта и улици;
13.Донесува Програма за јавно осветлување;
14.Донесува Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалниот водовод;
15.Донесува Програма за одржување на јавна чистота;
16.Донесува Програма за одржување и користење на парковите и други јавни површини од локално значење;
17.Донесува Програма за одржување на гробиштата;
18.Донесува Програма за одржување и користење на реките во урбанизирани подрачја;
19.Донесува Одлука за јавна чистота;
20.Донесува Одлука за начинот на превоз во градскиот и приградскиот сообраќај;
21.Донесува Одлука за одржување и користење на јавните пазари;
22.Донесува Одлука за начинот на користење и одржување на гробиштата;
23.Го уредува начинот на чистењето на оџаците;
24.Го уредува одржувањето на јавниот простор за паркирање и начинот на неговото користење;
25.Определува имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти од локално значење;
26.Ја утврдува организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација, на предлог на Градоначалникот;
27.Основа јавни служби и врши надзор над нивната работа;
28.Именува членови во Управните одбори на јавните служби, кои ги основа;
29.Усвојува Програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби, кои ги основала;
30.Одлучува за давање дозволи за вршење дејност од јавен интерес од локално значење во согласност со закон;
31.Ги усвојува извештаите за работа и годишните сметки на јавните служби кои ги основала;
32.Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината;
33.Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на Буџетот на општината, во согласност со Закон;
34.Го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината, во согласност со Закон;
35.Го разгледува и усвојува Годишниот извештај за јавна безбедност на подрачјето на општината, кој го доставува до Министерството за внатрешни работи и Народниот правобранител;
36.Може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот;
37.Избира и разрешува Претседател на Советот;
38.Формира постојани и повремени комисии;
39.Врши одделни овластувања во согласност со Законот врз добрата од општа употреба и врз природните богатства на подрачјето на општината;
40.Востановува општински признанија и награди;
41.Дава мислење по предлог законите кои се однесуваат на општината;
42.Врши други избори и именувања од својата надлежност;
43.Донесува други одлуки за работите од своја надлежност;
44.Врши и други работи.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk