Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Статут на Општина Виница - страна10

3. Партиципативно тело од областа на урбанизмот

Член 48

Во општината се формира партиципативно тело од областа на урбанизмот (совет, одбор) заради пренесување на ставовите и мислењата на граѓаните и правните лица во процесот на урбанистичкото планирање, како и заради следење на состојбите и давање иницијативи, насоки и сугестии во процесот на планирање и изготвување плански решенија за општината.
Партиципативното тело од областа на урбанизмот се состои од 5 (пет) членови.

Член 49

Одлука за формирање на Партиципативно тело од областа на урбанизмот донесува Советот, на предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања.
Партиципативното тело се состои од: претставници од Советот, стручно лице од општинската администрација, истакнати стручни лица од областа на урбанистичкото планирање, претставници од здруженија на граѓани и граѓани од подрачјето на општината.

Член 50

Партиципативното тело од областа на урбанизмот од редот на своите членови избира претседател, со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Партиципативното тело со јавно гласање.

Член 51

Партиципативното тело од областа на урбанизмот работи на седници.
Седниците на телото од став 1 на овој член се јавни.
Седниците ги свикува и со нив раководи претседателот на телото.
Партиципативното тело може да работи ако на седницата присуствуваат мнозинството од вкупниот број на членови и одлучува со мнозинство од вкупниот број на членови на телото.
На седниците можат да присуствуваат и учествуваат во работата Градоначалникот на општината и претседателот на Советот, без право на одлучување.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk