Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Статут на Општина Виница - страна4

Член 16

Работите од членот 15 на овој Статут се уредуваат со прописи на Советот на Општината, во согласност со постапките и стандардите утврдени со Закон.
Работите од член 15 на овој Статут кои задолжително ги извршува општината ќе бидат определени со посебните закони и национални програми.

Член 17

Работите кои не се исклучени од надлежност на Општината или не се во надлежност на органите на државната власт се определуваат со Одлука на Советот на Општината.
Со Одлука од став 1 на овој член се уредува начинот и постапката за вршење на тие работи.

III. Организација и работа на органите на општината

1. Совет на општината

Член 18

Советот на Општината е претставнички орган на граѓаните.
Советот на општината го сочинуваат 15 претставници на граѓаните избрани на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање.
Мандатот на членовите на Советот трае 4 (четири) години.
Членот на Советот не може да биде отповикан.

Член 19

Советот на Општината избира претседател од редот на членовите на Советот, со мандат од 4 (четири) години.
Претседателот на Советот ги свикува и раководи со седниците на Советот на Општината, се грижи за организацијата и работата на Советот и ги потпишува прописите што ги донел Советот и во рок од 3 (три) дена од денот на нивното донесување ги доставува на Градоначалникот заради објавување.

Член 20

Членовите на Советот даваат и потпишуваат свечена изјава која гласи:
“Јас (име и презиме) свечено изјавувам дека правата и должностите на член на Советот ќе ги вршам совесно и дека при нивното вршење ќе ги почитувам Уставот, законот, прописите на Советот и дека ќе го штитам уставниот поредок на Република Македонија“.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk